top of page

 محسن نامجو کیست؟

با روشن شدن زوایایی از ارتباط نایاک و محسن نامجو این پرسش کلیدی مطرح است:

چرا نایاک فقط از افرادی حمایت می‌کند که نقاطی سیاه مانند فساد اخلاقی، جنسی و اقتصادی را در کارنامه خود دارند؟ مگر نه این است که تنها تبهکاران با فرقه‌ای تبهکار همکاری می‌کنند؟

Halftone Image of Crowd

گزارشی تصویری ـــ محـــــسن نامجو کیست؟

bottom of page